feb21Kallelse till årsmöte, inkl handlingarna0

Göteborg-Majorna OK kommer att avhålla sitt ordinarie årsmöte måndagen den 20 februari kl 18.00 i GMOK-stugan Skatås

Dagordning vid årsmötet den 20 februari 2012

Handlingarna till mötet finns här http://www.gmok.se/Document/Index/148 

samt under OM GMOK/organisation/årsmöte

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet samt val av två rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse, samt resultat- och balansräkning för 2011
 7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under 2011
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2011
 9. Fastställande av medlemsavgifter för år 2013
 10. Fastställande av medlemssubventioner för år 2012
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för år 2012
 12. Val av ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år
 13. Val av två ledamöter i styrelsen för en tid av två år
 14. Val av två revisorer jämte en revisorsuppleant för en tid av ett år
 15. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år varav en skall vara sammankallande
 16. Fastställande av kommittéer 2012
 17. Behandling av motioner från medlemmar  
 18. Utbildningsplan för 2012
 19. Övriga frågor/information
 20. Mötets avslutning 

Alla medlemmar hälsas välkomna

Kaffe/te serveras

 

Styrelsen 

Kommentarer

Kommentarens innehåll
Hjälp
Hjälp
Hjälp
Hjälp

Taggar

Ändringar

Publicerad: Mats Jodal
Redigerad: Mats Jodal

ATM - 121244