feb19Årsmöte måndagen den 18 februari0

Göteborg-Majorna håller sitt ordinarie årsmöte måndagen den 18 februari kl. 18.00 i Skatåsstugan.

Mötet kommer att inledas med information om de ol-arrangemang som 2013-2017 kommer att arrangeras i västsverige, tex Euromeeting, Silva League, O-ringen. Veteran VM. VM och 10Mila.

Alla hälsas välkomna. Kaffe/te och fika serveras.

Styrelsen

Dagordning vid årsmötet den 18 februari 2013

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordningen
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet samt val av två rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse, samt resultat- och balansräkning för 2012
 7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under 2012
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2012
 9. Fastställande av medlemsavgifter för år 2014
 10. Fastställande av medlemssubventioner för år 2013
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för år 2013
 12. Val av ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år
 13. Val av tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år samt fyllnadsval av en ledamot på 1 år
 14. Val av två revisorer jämte en revisorsuppleant för en tid av ett år
 15. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år varav en skall vara sammankallande
 16. Fastställande av kommittéer 2013
 17. Behandling av motioner från medlemmar  
 18. Övriga frågor/information
 19. Mötets avslutning

 

 

 

 

Kommentarer

Kommentarens innehåll
Hjälp
Hjälp
Hjälp
Hjälp

Taggar

Ändringar

Publicerad: Ingvar Ottosson
Redigerad: Mats Jodal

ATM - 121244