Hjällbo-Angered (1995)

Reviderad: 1995 av Roger Andersson

Renritning: Roger Andersson

Skala: 1: 10 000

Ekvidistans: 4 m

Kartan omfattar södra delen av stadsdelen Angered i nordöstra Göteborg.
 
Terrängen har till stor del formats av Lärjeån vars djupa slingrande dalgång genomkorsar kartan (syns på kartprovet), och av Göta Älv vars dalgång avgränsar kartan i väster. Detta medför kuperad och mycket omväxlande terräng. I dalgångarna är terrängen bitvis av kontinentalt snitt med branta sluttningar och bäckraviner bevuxna med lövskog. Uppe på höjderna är den mer typisk för västkusten med berg-i-dagen och tall- och enbuskar.
 
 
 

 Köpa kartor

Vill du köpa några av våra kartor så kontaktar du Sune Mentor. E-post:sune.mentor@norconsult.com ,
telefon: 031-507157.
 
 

 

ATM - 121244 -